- Usługi -

Nieruchomości i Inwestycje

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie transakcji
na rynku nieruchomości, w szczególności takich jak nabycie
pojedynczych nieruchomości oraz portfeli nieruchomości,
inwestycje mieszkaniowe/biurowe (nabywanie gruntów,
proces inwestycyjny, komercjalizacja), negocjowanie umów
najmu (biura, magazyny itp.).

Prawnicy Departamentu Nieruchomości i Inwestycji zajmują się
również sprawami związanymi z prawnymi aspektami urbanistyki
i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniami
administracyjnymi związanymi z procesem inwestycyjnym,
a także przeprowadzają badania due diligence oraz sporządzają
opinie prawne, w szczególności dla celów nabywania nieruchomości.

Poniżej prezentujemy wybrany zakres usług prawnych świadczonych
na rzecz klientów Kancelarii przez Departament Nieruchomości i Inwestycji.

 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w zakresie rewindykacji gruntów przejętych
  na podstawie tzw. Dekretu Bieruta (warszawskiego),
 • postępowania wieczystoksięgowe, w tym postępowanie
  dotyczące założenia księgi wieczystej dla nieruchomości,
 • postępowania sądowe o uzgodnienie stanu prawnego
  nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym,
 • postępowania sądowe dotyczące zasiedzenia,
  zniesienia współwłasności nieruchomości.
 1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości
 • analizy due diligence nieruchomości,
 • analizy wyceny nieruchomości pod kątem zgodności wyceny
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, doboru
  metody wyceny oraz parametrów wycenianej nieruchomości
  z jej rzeczywistym stanem prawnym,
 • przedwstępne i ostateczne umowy sprzedaży
  nieruchomości, spółek projektowych,
 • ustanawianie hipotek, służebności, innego rodzaju
  ograniczonych praw rzeczowych oraz zabezpieczeń
  na nieruchomościach,
 • opracowywanie i negocjowanie umów pomiędzy
  współwłaścicielami, opracowywanie umów quoad usum.
 1. Działalność deweloperska i proces budowlany
 • postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnych
  w procesie budowlanym (zmiana przeznaczenia, wyłączenie
  gruntów spod produkcji rolnej, decyzje o warunkach
  zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę),
 • sporządzanie i negocjowanie umów o świadczenie usług
  związanych z nieruchomościami lub procesem budowlanym
  (np. z inwestorem zastępczym, generalnym wykonawcą,
  głównym wykonawcą, umów o nadzór autorski,
  nadzór inwestorski, project management),
 • doradztwo w zakresie umów z dostawcami mediów
  i innymi usługodawcami,
 • doradztwo w procesach sądowych związanych
  z szeroko pojętym procesem budowlanym.
 1. Najem / Komercjalizacja
 • sporządzanie i negocjowanie umów pośrednictwa
  w obrocie nieruchomościami,
 • sporządzanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy,
  umów użytkowania, a także innych umów dotyczących
  korzystania z lokali, budynków i innych nieruchomości,
 • negocjowanie innych dokumentów z wynajmującymi
  lub najemcami (zabezpieczenia wierzytelności, aneksy
  do umów najmu, przeniesienie praw z umów,
  protokoły zdawczo-odbiorcze),
 • doradztwo w sytuacjach spornych i przedspornych.
 1. Zamówienia publiczne i Inwestycje infrastrukturalne
 • pomoc prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia
  publicznego oraz przy prowadzeniu dialogu technicznego,
  wsparcie w pracach komisji przetargowej,
 • reprezentacja w sporach sądowych, powstałych
  na różnych etapach realizacji zamówienia publicznego.
< Dobra osobiste i prawo prasowe Obsługa Spółek i Transakcje >
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone