- Nieruchomości i Inwestycje -

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności takich jak nabycie pojedynczych nieruchomości oraz portfeli nieruchomości, inwestycje mieszkaniowe/biurowe (nabywanie gruntów, proces inwestycyjny, komercjalizacja), negocjowanie umów najmu (biura, magazyny itp.).

Prawnicy Departamentu Nieruchomości i Inwestycji zajmują się również sprawami związanymi z prawnymi aspektami urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniami administracyjnymi związanymi z procesem inwestycyjnym, a także przeprowadzają badania due diligence oraz sporządzają opinie prawne, w szczególności dla celów nabywania nieruchomości.

Poniżej prezentujemy wybrany zakres usług prawnych świadczonych na rzecz klientów Kancelarii przez Departament Nieruchomości i Inwestycji.

 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w zakresie rewindykacji gruntów przejętych na podstawie tzw. Dekretu Bieruta (warszawskiego),
 • postępowania wieczystoksięgowe, w tym postępowanie dotyczące założenia księgi wieczystej dla nieruchomości,
 • postępowania sądowe o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym,
 • postępowania sądowe dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości.
 1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości
 • analizy due diligence nieruchomości,
 • analizy wyceny nieruchomości pod kątem zgodności wyceny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, doboru metody wyceny oraz parametrów wycenianej nieruchomości z jej rzeczywistym stanem prawnym,
 • przedwstępne i ostateczne umowy sprzedaży nieruchomości, spółek projektowych,
 • ustanawianie hipotek, służebności, innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych oraz zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • opracowywanie i negocjowanie umów pomiędzy współwłaścicielami, opracowywanie umów quoad usum.
 1. Działalność deweloperska i proces budowlany
 • postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym (zmiana przeznaczenia, wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej, decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę),
 • sporządzanie i negocjowanie umów o świadczenie usług związanych z nieruchomościami lub procesem budowlanym (np. z inwestorem zastępczym, generalnym wykonawcą, głównym wykonawcą, umów o nadzór autorski, nadzór inwestorski, project management),
 • doradztwo w zakresie umów z dostawcami mediów i innymi usługodawcami,
 • doradztwo w procesach sądowych związanych z szeroko pojętym procesem budowlanym.
 1. Najem / Komercjalizacja
 • sporządzanie i negocjowanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • sporządzanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy, umów użytkowania, a także innych umów dotyczących korzystania z lokali, budynków i innych nieruchomości,
 • negocjowanie innych dokumentów z wynajmującymi lub najemcami (zabezpieczenia wierzytelności, aneksy do umów najmu, przeniesienie praw z umów, protokoły zdawczo-odbiorcze),
 • doradztwo w sytuacjach spornych i przedspornych.
 1. Zamówienia publiczne i Inwestycje infrastrukturalne
 • pomoc prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy prowadzeniu dialogu technicznego, wsparcie w pracach komisji przetargowej,
 • reprezentacja w sporach sądowych, powstałych na różnych etapach realizacji zamówienia publicznego.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content