- Aktualności -

28 stycznia 2022

Sukces w obszarze prawa pracy

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał korzystny wyrok dla naszej Klientki. Nasza Klientka zajmowała jedno z kluczowych stanowisk w polskim oddziale międzynarodowej korporacji. Pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu z Klientką stosunku pracy, wskazując pozorne przyczyny wypowiedzenia. Sąd I Instancji w całości podzielił argumentację przedstawioną przez naszych prawników i:

- przywrócił naszą Klientkę do pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia;

- zasądził od Pozwanego na rzecz naszej Klientki wynagrodzenie z tytułu pozostawania bez pracy oraz zwrotu kosztów postępowania;

ale co również ważne i istotne

- nałożył na Pozwanego obowiązek zatrudniania naszej Klientki do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

oraz

- zasądził od Pracodawcy na rzecz Klientki 100% kosztów poniesionych przez nią faktycznie na obsługę prawną w związku z procesem.

Nasi prawnicy świadczyli pomoc nie tylko przed sądem, ale w toku całego postępowania, reprezentując naszą Klientkę w trakcie trwających rozmów ugodowych dotyczących wypłaty odszkodowania karencyjnego za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Dzięki staraniom prawników KKZ były pracodawca wypłacił stosowne odszkodowanie bez konieczności wszczynania w tym zakresie odrębnego postępowania sądowego.

Dodatkowo w toku postępowania przed Sądem I Instancji zdecydowano się na złożenie wniosku w trybie art. 477 (2) § 2 k.p.c., o nakazanie Pozwanemu zatrudniania naszej Klientki do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Możliwość złożenia takiego wniosku wprowadzona została w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. Dotychczas pracownik, którego sąd przywrócił do pracy musiał oczekiwać do prawomocnego zakończenia postępowania, aby zgłosić swoją gotowość do podjęcia zatrudnia. W praktyce oznaczało to zazwyczaj oczekiwanie na wydanie wyroku przez Sąd II Instancji. Dzięki wprowadzonej nowelizacji, pracownik ma możliwość świadczenia pracy i uzyskiwania wynagrodzenia już po wydaniu nieprawomocnego wyroku. Podkreślić należy, iż bez złożenia stosownego wniosku w toku postępowania, zastosowanie tej instytucji jest niemożliwe.

Sprawę prowadziły r.pr. Marta Kopeć, Partner Zarządzający Kancelarii oraz adw. Karolina Kulikowska-Siewruk.

Sygn. akt: VII P 936/18

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone