- Aktualności -

11 stycznia 2024

Klient Kancelarii uwolniony od zarzutów!

Klient kancelarii wykonujący zawód zaufania publicznego został oskarżony przez Urząd Skarbowy o to, że w ramach prowadzonej przez niego działalności umyślnie nie wpłacał podatku wbrew nałożonego na niego w tym zakresie obowiązku. Tym samym naraził Skarb państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej, tj. o przestępstwo skarbowe z art. 77 par 2 k.k.s. Pod koniec 2022 r. sprawa wraz z aktem oskarżenia trafiła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy celem jej rozstrzygnięcia.

W odpowiedzi na akt oskarżenia, po dokładnej analizie akt sprawy i okoliczności faktycznych, prawnicy kancelarii sformułowali do Sądu wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko klientowi z uwagi na oczywisty brak ustawowych znamion czynu zabronionego. Jak wykazano w ramach pisma i podjętych w jego wyniku czynności procesowych, działanie klienta nie miało charakteru umyślnego. Wykazano również, że oskarżyciel, mimo zebranego w sprawie materiału dowodowego, automatycznie przyjął tezę o umyślności działania klienta kancelarii.

Jak wskazywano w treści wniosku, nie można karać za sam brak uregulowania podatku – po stronie organów prowadzących postępowania karno-skarbowe leży bowiem obowiązek zbadania powodów, z których to podatek nie został uiszczony i obowiązek udowodnienia, że w konkretnej sytuacji brak wpłaty podatku miał charakter umyślny, celowy. W przeciwnym razie brak jest podstaw do pociągania danej osoby do odpowiedzialności karnej. Czym innym bowiem jest odpowiedzialność na gruncie prawa podatkowego, a czym innym jest odpowiedzialność karno-skarbowa oparta przede wszystkim na kryterium winy.

Postanowieniem z 13 grudnia 2023 r., a więc po niemal rocznym procesie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy podzielił argumentację prawników kancelarii i zgodnie ze złożonym wnioskiem umorzył postępowanie przeciwko Klientowi z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Sąd podzielił argumentację prawników KKZ o braku umyślności w działaniu klienta i automatyzmu w działaniu organu skarbowego, który jest niedopuszczalny. Orzeczenie to wpisuje się w korzystną dla podatników linię orzeczniczą i potwierdza konieczność rozróżniania odpowiedzialności podatkowej od odpowiedzialności karno-skarbowej.

Postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

W sprawę zaangażowany był r.pr. Kamil Białorucki – Szef Praktyki Przestępczości Podatkowej oraz apl. adw. Bartłomiej Ceglarski.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content