- Aktualności -

4 października 2021

Wyrok w głośnej sprawie dotyczącej byłego Prezydenta RP

W dniu 24 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w głośnej sprawie o ochronę dóbr osobistych, zawisłej pomiędzy znanym polskim historykiem i jednocześnie Dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego (powodem), a byłym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (pozwanym). Powód był zastępowany w omawianym procesie przez prawników Kancelarii Kopeć Zaborowski – adw. Pawła Zielińskiego, adw. Macieja Zaborowskiego oraz adw. Huberta Kubika.

Sąd uznał, że wielokrotnie i publicznie formułowany przez pozwanego zarzut, z którego wynikało że powód rzekomo miał dokonać sfałszowania dokumentów, dotyczących tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie „Bolek”, znajdujących się w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej, narusza dobra osobiste powoda.

Na mocy wyroku Sąd zobowiązał pozwanego do zaprzestania publicznego wypowiadania lub publikowania tego zarzutu. Nadto, zobowiązał pozwanego do przeproszenia powoda.

W postępowaniu sądowym powód przedstawił szereg dowodów potwierdzających bezprawne działania pozwanego, a w tym wnioski opinii przygotowanej przez renomowany Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Powód argumentował, że z wniosków tych wynika, że przytłaczająca  większość dokumentów, a w tym te kluczowe, zostały nakreślone przez pozwanego. Nie mogły być zatem sfałszowane, a tym bardziej sfałszowane przez powoda.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa w całości. Powoływał się przy tym na opinię prof. dr hab. Piotra Girdwoynia, która w jego ocenie podkreślała błędy i wady popełnione przy sporządzaniu opinii przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna. Nadto, wskazywał że jego zarzut miał być jedynie odpowiedzią na wcześniejsze działanie powoda, który miał rzekomo naruszyć dobra osobiste Prezydenta RP, publikując określone informacje na temat jego przeszłości.

W odpowiedzi powód wykazywał, że dotychczas nikt skutecznie nie zakwestionował jakichkolwiek twierdzeń, ujętych przez niego w publikacjach opisujących działalność pozwanego. Podniósł także, że pozwany w toku procesu nie przedstawił choćby cienia dowodu, z którego wynikałoby, że powód rzeczywiście dokonał jakiegokolwiek fałszerstwa dokumentów, dotyczących tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie „Bolek”.

W ustnych motywach swojego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił stanowisko powoda co do bezpodstawności zarzutu sformułowanego przez pozwanego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej informacji na temat procesu: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8200074,lech-walesa-slawomir-cenckiewicz-proces-sad.html

Sygn. akt: III C 849/19

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone