- Aktualności -

9 kwietnia 2021

Wygrana w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne

Klientka Kancelarii prowadziła działalność gospodarczą w obszarze edukacji. Dodatkowo w ramach swojej działalności powołała fundację, której statutowym celem było propagowanie nauczania przez sztukę. W celu realizacji zadań statutowych fundacji powstała także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do organizacji wydarzeń realizowanych przez fundację zatrudniani byli m.in. pracownicy, którzy mieli już umowę o pracę, a którzy zadania wykonywali w ramach umów zlecenia zawartych ze spółką z o.o.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wszczął kontrolę działalności gospodarczej Klientki, po której uznał, że wszystkie umowy zlecenia zawarte pomiędzy ubezpieczonymi a spółką są w istocie umowami zawartymi przez pracodawcę – naszą Klientkę z pracownikami. W związku z powyższym ZUS wydał decyzje, w której wskazał, iż ubezpieczonych zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uznać należy za pracowników, bowiem wykonywali oni pracę na podstawie umowy zlecenia, na rzecz jednego pracodawcy. Skutkiem tej decyzji byłaby konieczność uwzględnienia w składkach na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne kwot z umów zleceń a Klientka musiałaby płacić wyższe składki.

Prawnicy KKZ – adwokat Karolina Kulikowska – Siewruk, r.pr. Marta Kopeć oraz adw. Hubert Kubik złożyli odwołani od wydanych przez ZUS decyzji. Sąd I Instancji wydał korzystny dla naszej Klientki wyrok, uznając, że nasza Klientka jest już płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ubezpieczonej na podstawie umów o pracę zawartych z pracownikiem (na razie zakończone jest postępowanie w zakresie jednego z pracowników). Nie musi zatem płacić jeszcze dodatkowych składek z tytułu umów zleceń, bo są one zawarte z innym podmiotem. ZUS złożył apelację.

31 marca 2021 r. Sąd II Instancji oddalił apelację ZUS, utrzymując w mocy wyrok Sądu I Instancji.

Wyrok jest prawomocny.

Syg. akt III AUa 961/20 

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2021 wszystkie prawa zastrzeżone