- Aktualności -

19 kwietnia 2022

Artykuł o prowadzeniu biznesu w Polsce

Twój biznes w Polsce

Prowadzenie własnej firmy w Polsce może być niezwykle korzystne dla wielu rozwijających się przedsiębiorców zagranicznych, którzy budują lub chcą budować swój biznes w oparciu o zasady uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. Również przeniesienie takiej działalności gospodarczej do Polski to odpowiednie rozwiązanie, pozwalające zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo dla danego przedsiębiorstwa, w szczególności w obecnej sytuacji panującej w Europie. Polska oferuje wiele korzyści zarówno dla nowo powstających podmiotów gospodarczych, jak i firm, które chcą przenieść do tego kraju swoją działalność. Niezwykle korzystny będzie fakt członkostwa Polski w UE. Dużym plusem jest również stabilność ekonomiczna, potencjał inwestycyjny oraz strategiczna lokalizacja w sercu Europy, a także rynek dobrze wykfalifikowanych pracowników.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prawo polskie umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce na mocy  Ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zapewnia cudzoziemcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich, w każdej dostępnej w Polsce formie, pod pewnymi warunkami m.in. dla osób, które są obywatelami krajów członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub USA lub są obywatelami innych krajów i posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy lub posiadają status uchodźcy, czy też przyczyną ich pobytu na terenie Polski są względy humanitarne. Rozwiązania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nowe rozwiązania prawne

Nowe rozwiązania w prawie polskim weszły w życie i obowiązują z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. Przepisy te są istotne z punktu widzenia organizowania aktywności życiowej i przenoszenia się kadry pracowniczej czy też możliwości rejestracji własnej działalności gospodarczej w Polsce. Obywatele Ukrainy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego na terenie tego kraju opuścili swoją ojczyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dotyczy to osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na jej terytorium.

We wskazanej wyżej Ustawie przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada także nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku ze wspomnianym konfliktem. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób, w tym ułatwi rejestrowanie działalności gospodarczej, czy też zakładanie spółki. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, który będzie odformalizowaną procedurą umożliwiającą uzyskanie numeru PESEL, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Obywatele Ukrainy będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele Polski, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL i spełnienia pozostałych wymogów.

Specyfika prawa polskiego

Szczególną uwagę należy zwrócić jednak na różnice systemów prawnych poszczególnych państw, w tym w szczególności tych znajdujących się poza obszarem UE czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależnie od przepisów dotyczących migracji, działalność gospodarcza przeniesiona do Polski będzie podlegała przepisom prawa polskiego, stosowanym wobec polskich podmiotów gospodarczych, w szczególności przepisom Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy Ordynacja Podatkowa oraz Ustawy o Rachunkowości, czy też w kwestiach pracowniczych będzie podlegała przepisom Kodeksu Pracy.

Najwięcej wątpliwości mogą budzić następujące kwestie:

 • Wybór formy prawnej działalności – czy zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, czy też wybrać jedną z form spółek prawa handlowego,
 • W jaki sposób sporządzić wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do rejestracji
  i prowadzenia własnego biznesu m.in. jak sporządzić statut lub umowę spółki, jak przygotować umowy z pracownikami, jak przygotować regulaminy, czy nawet jak zarządzać biznesem,
 • W jaki sposób zachować swoją organizację, strukturę, sposób zarządzania i pracowników;
 • Jak zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Skarbowym oraz
  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Jak założyć rachunek bankowy,
 • W razie potrzeby w jaki sposób uzyskać pozwolenia takie jak koncesje czy zezwolenia,
 • Jakie są regulacje i wymogi dotyczące zatrudniania pracowników.

Innym rozwiązaniem, ale również bardzo korzystnym dla niektórych przedsiębiorców może być zakup „gotowej” spółki, już zarejestrowanej w Polsce i odpowiednie jej dostosowanie do indywidulanych potrzeb danej osoby, czy też istniejącego już na terenie innego kraju przedsiębiorstwa.

Jednak w każdym z powyżej opisanych przypadków rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej lub jej przeniesienie do Polski, wymaga dopełniania licznych formalności oraz przygotowania i złożenia stosownych dokumentów w języku polskim, a także kontaktowania się z różnymi instytucjami i urzędami.  

Z uwagi na liczne czynności, które muszą zostać wykonane celem zarejestrowania działalności czy też utworzenia spółki, warto do nich ustanowić pełnomocnika i tym samym skorzystać z pomocy kancelarii prawnej oraz z usług wykwalifikowanych doradców z zakresu podatków.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług doradztwa prawnego i biznesowego w szczególności:

 • Doradztwo prawne dla firm i przedsiębiorców, obejmujące w szczególności prawo korporacyjne, prawo handlowe, spory sądowe.
 •  Rozwiązania z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz ochrony danych osobowych.
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy, kompleksową obsługę kadrowo-płacową;

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone